Haberler

EGE BÖLGESİ TABİP ODALARI TOPLANTISI ODAMIZ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

EGE TABİP ODALARI BÖLGE TOPLANTISI

18.11.2017 / Aydın

Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı, Aydın Tabip Odasının ev sahipliğinde 18 Kasım 2017 tarihinde Aydın’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Funda Obuz ve Dr. Dursun Yaşar Ulutaş  ile Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla Tabip Odalarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü’nün açılış konuşmasında ülkemizin sağlık ortamının ve bunun Aydın’daki görüntüsünün örneklerine yer verdi; TTB’nin özverili çalışmalarının öneminin altını çizdi. Bu çalışmaların görünürlüğünün arttırılması ve TTB bünyesinde katılımın sağlanması konusuna toplantıda yer verilmesini istedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Raşit Tükel, konuşmasına Merkez Konseyinin selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı. Bölge toplantılarının ve bölgenin ortak sorunlarının çözümündeki ve  TTB Merkez Konseyin beklentilerinin alınmasının önemini belirttikten sonra, Türkiye sağlık ortamı sorunlarına değindi. Sonrasında sırasıyla katılımcı odalar karşı karşıya oldukları sorunları ve yapmış oldukları çalışmaları özetlediler. Bu aşamadan sonra Türkiye sağlık ortamındaki sorunların tek tek başlıklar halinde değerlendirilmesine ve önerilere geçildi.

Konuşulan ana başlıklar ve geliştirilen öneriler aşağıda verilmiştir.

 • Hekimlerin iş güvencesi ile ilgili sorunların artmakta olduğu;
 • Emekliliğin hekimleri yoksullaştırdığı;
 • Basamaklar arasındaki hizmet dağılımının tersine döndüğü;
 • Başvuru yoğunluğunun iyi hekimlik yapmayı önlediği ve şiddete zemin hazırladığı;
 • Nitelikli tıp eğitimin iyi hekimliğin temeli olduğu ve artan kontenjanlar, alt yapı eksiklileri ve yetersiz öğretim eleman sayısı nedeni ile bu konuda kaygı duyulduğu; belirtilmiştir.

 

Ek olarak;

 • Sağlıkta şiddet ile ilgili olarak, şiddetin olağan olmadığının gösterilmesi;
 • Sağlıkta şiddetin İş Kanunu tanımı gereği “İş kazası” olarak değerlendirilmesi;
 • ‘Performans kalksın’ demeden önce, sabit ödemenin iki katına çıkartılması gibi hak kayıplarının önüne geçen söylemlerle mücadelenin gerçekleştirilmesi;
 • Defin nöbetleri ile ilgili acil bir çalıştay düzenlenerek sorunun kalıcı olarak çözülmesi;
 • Sağlık Bakanlığı tarafından getirilmeye çalışılan yeni modeller, hayata geçirilmeden tartışılmasını sağlayacak bir ortamın sağlanması; gerekmektedir.

 

Yakın dönemde yapılacaklar için de;

 • Sağlık Bakanından randevu alınması ve bu görüşmede, şiddet, emekli aylığı iyileştirilmesi ve yıpranma payı düzenlenmesinin öncelikli olarak görüşülmesi;
 • Bu randevu ile Sayın Cumhurbaşkanından da geçen yıl 14 Mart için vermiş olduğu iyileştirme sözünün kendisine hatırlatılması;
 • Hekim milletvekillerine ulaşılarak, onlarla da sorun ve çözüm önerilerin paylaşılması;
 • 14 Mart etkinlikleri kapsamındaki çalışmalarla, hem bakanlık hem kamuoyu hem de hekimlerin yakalanması gerektiği;
 • 14 Mart dönemi için en önemli ve acil konular üzerinde durulması; kalabalık bir sorun listesinin anlaşılabilirliği azaltabileceği gibi, konuları da değersizleştirebileceği riskinin göz önünde bulundurulması gerektiği;
 • 14 Mart’a kadar online ya da elden “en önemli sorun”un tespiti için hekimlere anket yapılabileceği;
 • Hekimler ağır bir iş yükünün çözümü için, özel hastanelerde olduğu gibi, hasta sayısının sınırlandırılması ve nöbet ertesi hak kaybı olmadan çalıştırılmamanın sağlanması;
 • Hasta sınırlamasının, tedavi olamama nedeni ile başka kurumlara başvuruyu azaltacağı, tetkik ve ilaç maliyetini düşüreceği;
 • Tüm isteklerin basit ve anlaşılır şekilde sloganlaştırılmaya çalışılması;
 • Sosyal medya ile sanat ve mizahı kullanmak gerektiği;
 • Hekimlerin halkla iletişimin iyileştirilmesi için farklı disiplinlerin (sosyologi,vb) önerilerini değerlendirmek gerektiği;
 • Tüm eylemlerin “İyi hekimlik yapmak istiyoruz” çatısında olması gerektiği; belirtilmiştir.           

 

Bilgilendirme olarak;

 • TTB ve Odaların bilirkişilik sertifikasyon eğitimlerinin süreceği;
 • Başta Aile Hekimleri olmak üzere son dakikada geçiştirilen ve bazılarında Sağlık Bakanlığının bile imzası olmayan rapor istekleri (okul servis şoförlüğü, bekçilik, evde doğum, vb)  ile ilgili sorunlar için TTB’nin dava hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu;
 • Odaların basın açıklamaları öncesinde TTB ile görüşürlerse, basın açıklamasının ortak hale getirilebileceği, böylece yerel kalmasının önüne geçilebileceği;
 • İzmir Tabip Odası tarafından İşyeri Hekimliği yapan hekimlerin odaya üye olmaması  ile ilgili olarak sürmekte olan dava sonucunun paylaşılacağı; belirtilmiştir.

Gelecek dönem toplantısının Ocak ayındaki MYK sonrasında Denizli’de yapılmasına; tarihinin Denizli Tabip Odası tarafından netleştirilerek bildirilmesine karar verilmiştir.

Toplantı, tüm olumsuzluklara rağmen bu toplantıda da olduğu gibi, TTB ve odaların yapısını korumasının haklı gurur ve mutluluğunun belirtilmesi ile sona ermiştir.