Haberler

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Görev Dağılımı yapıldı

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE PROJELERİMİZ..

9-10 Nisan 2022 tarihinde seçimli olağan genel kurul  sonrası 2022-2024 Dönemi yapılanması belirlenmiştir. 13 Nisan 2022 tarihi ile yönetimimiz görevine başlamıştır.

 Yönetim Kurulunun görev dağılımı;

 

Başkan                                   : Dr. Hakan KARAGÖZLÜ

Genel Sekreter                       : Dr. Hasan Metin ÖZTÜRK

Muhasip                                 : Dr. Öngün ŞAHİN

Veznedar                                : Dr. Işık DOĞAN

Üye                                         : Dr. Gürkan MERSİN

Üye                                         : Dr. Hümeyra DURDU

Üye                                         : Dr. Osman Nuri AYDIN

olarak belirlenmiştir.

2022-2024 dönemi projelerimiz;

1-Aydın Tabip Odası olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin  izinde, cumhuriyetin temel ilkelerinden ve laiklikten asla  taviz vermeyen insan yaşamı ve insan haklarını önceleyen, hukukun üstünlüğüne inanan, Hipokratın izinden ayrılmadan tıbbi etik ve ahlaki değerleri savunan, enerjisinin büyük kısmını  hekimlerin özlük hakları ve insanca yaşamı için kullanan bir yönetim anlayışında olacağız

2-İyi hekimlik değerlerine bağlı kalınacaktır.

3-Aydın İlindeki hekimlerin tümü ile işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve üye sayımızın arttırılmasına. Aydın ilindeki tüm hekim arkadaşlarımıza ulaşmak için kurum ziyaretlerine, temsilciliklerin geliştirilmesi ve desteklenmesine önem verilecektir. Hekimlerin katılımı aktif hale getirilecektir. 

•2023 Dönemi için hekimlerin emeklilik hakkı ile ilgili sorunlar ele alınacaktır. “Hekim ve emeklilik” teması yıl boyunca bütün yönleri ile işlenecek ve çözümün takipçisi olunacaktır.

4-Mevcut komisyonların daha işlevsel hala getirilmesi ve yeni komisyonların oluşturulması için çaba gösterilecektir.

•Halkımızın sağlık gündeminin güncel gereksinimlerine hızla cevap verilmesi ve karşılanmasına yönelik süreli komisyonlar amaca yönelik olarak kurulacaktır. Çocuk İstismarı Önleme Eğitimleri Komisyonu buna örnektir. Çok sektörlü ve disiplinli olarak gerçekleştirilecek eğitimler için eğitici ekip tarafından bir eğitim modülü gerçekleştirilecektir.

5-Tıp eğitimi sırasında ve mezuniyet sonrasında başka ülkelere hekim göçünü engellemek için hekimlerin sosyal ve ekonomik şartlarının düzeltilmesi amacıyla ilgili mercilerin gerekli adımları atmalarını sağlamak için çaba gösterilecektir.

 

6-Aydın Tabip Odası olarak Üniversitelerde Tıp Eğitiminin niteliksizleşmesinin öğretim üyesi istifalarının önüne geçmek için önerilerde bulunulması hedeflenmektedir.

7-Aydın tabip odası bilimsel kurulunun geliştirilmesi:

•Bu kurul ilimizin halkın sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen tüm konu başlıkları ile, konunun taraflarının toplanmasına, bilimsel bilginin üretilmesine katkı vermeyi sürdürecektir. İlimizin başta çevre olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konular önceliklendirilecektir.

8-Aydın Tabip Odası, meslektaşları ile gerçekleştirecekleri sağlıklı yaşam ve sosyokültürel çalışmalar ile Aydın halkına örnek olacak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır.

9-Hizmetiçi eğitim komisyonlarının ele alınması planlanmaktadır.

10-Kültür Sanat etkinliklerine yer verilecektir.

11-Aydın tabip odası olarak çevre sorunlarının nedenleri ve sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesine, koruyucu önlemlerin geliştirilmesine ve sağlık hakkına erişimin sağlanmasına yönelik bilimsel çalışmalara yer verilecektir.Söz konusu çalışma sonuçları ivedilikle basınla paylaşılacaktır.

 

 

 

                                                                      

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU