Haberler

03.08.2018 tarih 7146 sayılı torba kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa eklenen Ek 84 maddenin incelenmesi.

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

                               ‘ Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir. 

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.   

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez. 

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.”

Bu yasa maddesi düzenlemesine göre;

- Madde Emekli Sandığı Kanununa eklendiği için Emekli sandığı emeklilerini ilgilendiren düzenleme getirmiştir. Emekli Sandığı emeklisi olmayan hekimleri kapsayan bir düzenleme yoktur.

-  Madde Emekli Sandığı Emeklileri için ilave ödeme yapılmasını ve bunun esaslarını düzenlemiştir. Buna göre ilave ödeme alacaklar;

*Emekli Sandığına göre emekli olunmalı;

            *Makam tazminatı alıyor olmamalı

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışıyor olmamalıdır.

*Ücretli olarak herhangi bir şekilde çalışıyor olmamalı,

*Memuriyete 2008 yılından sonra ilk defa başlanılmış olmamalıdır.

*İlave ödemeler 1.1.2019 dan sonra başlayacaktır bundan öncesi için ilave ödeme olmayacaktır.

*Sosyal Sigortalar Kanunu ve Bağ-Kur Kanuna göre emekli olan hekimler bu kanun maddesi kapsamında değildir.